Tijdschrift Kore

Stichting Kore brengt twee maal per jaar het tijdschrift 'Kore' uit. Begin september voor het najaarsprogramma en begin januari voor het programma voor de winter en het nieuwe voorjaar.

najaar 2018
* Dit is een bijzondere uitgave, want op 22 maart 2018 is Henk Gerbrands, de voorzitter van Stichting Kore, overleden en dat heeft een aantal veranderingen tot gevolg.
- Naast een ‘In Memoriam Henk Gerbrands’ is er aandacht voor de toekomst van Stichting Kore in ‘Hoe nu verder?’
- Met het 8ste deel over de incarnatiereeks van Rudolf Steiner en Ita Wegman wordt een aanvang gemaakt om tot helderheid te komen over de betrokkenheid van deze twee individualiteiten bij het mysterie van Golgotha.
- Vervolgens een artikel van Rob Gruben over de rol van het fysieke lichaam na de dood, nieuwe inzichten over het opstandingslichaam en een overtuigend antwoord op de vraag of Rudolf Steiner nu wel of geen bodhisattva is.
- Daarnaast een aankondiging van de aanstaande uitgave van de Nederlandse vertaling van een boek van Elisabeth Vreede met daaraan gekoppeld een schilderijenexpositie van Brigitte Beck, die het boek geïllustreerd heeft.
- Nog niet eerder gepubliceerde impressies van de voordrachten van Henk Gerbrands schuiven door naar een volgende uitgave.
- De ’Agenda Kore’ is vervallen en vervangen door ‘Activiteiten’ met daarin aankondigingen van lezingen en bijzondere bijeenkomsten in Arnhem.

* Hoewel de plaatsing van artikelen onder de verantwoordelijkheid valt van het bestuur van Stichting Kore, ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen bij de auteurs.

* Stichting Kore draait volledig op vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding krijgen. Het bestuur wil graag een oproep doen aan iedereen die Kore een warm hart toe draagt, voor een bijdrage, hetzij persoonlijk, hetzij financieel d.m.v. een gift.
N.B.: Stichting Kore heeft geen ANBI-status

* Meer informatie is te vinden in de agenda van Stichting Kore in Arnhem

* Als u van e-mail adres verandert, zouden we het op prijs stellen wanneer u ons daarvan in kennis stelt. Een e-mail naar info@kore.nl met 'adressenbestand Kore' als 'onderwerp' is voldoende (hoewel u natuurlijk best de ontvanger de hartelijke groeten mag doen). U blijft dan een aantal malen per jaar vooraankondigingen ontvangen.

* De agenda van het Centrum voor Klassieke Homeopathie en Kunstzinnige Activiteiten en van Stichting Parzival in Zoetermeer en andere plaatsen

* Voor de lijst met homeopaten met een antroposofische achtergrond wordt verwezen naar Homeopaten en Praktijken

Ook eerder verschenen artikelen beschrijven de meest uiteenlopende onderwerpen waarin een relatie gelegd kan worden naar de homeopathie of antroposfie, zoals:
- mens en maatschappij
- mensheid- en aarde-ontwikkeling
- ervaringen met de homeopathie, met homeopathische of antroposofische initiatieven
- land- en tuinbouw
- voeding en voedselkwaliteit
- opvoeding
- vaccinatie
- kunst
- onderwijs
- boekbesprekingen
- enz., enz.

U kunt zich abonneren op het tijschrift Kore door minimaal E 12,- per jaar over te maken op gironummer NL55 INGB 000 5118108 van Stichting Kore, Delfzijlstraat 16, 6835CP Arnhem, onder vermelding 'Tijdschrift Kore'. Daar er op de bankafschriften geen adres vermeld wordt, zouden we graag uw volledige adres via e-mail ontvangen, anders weten we niet waar het blad naar toe gestuurd moet worden.
Nazendingen oude uitgaven: E6,- per tijdschrift.

terug naar hoofdpagina