Tijdschrift Kore

Stichting Kore brengt twee maal per jaar het tijdschrift 'Kore' uit. Begin september voor het najaarsprogramma en begin januari voor het programma voor de winter en het nieuwe voorjaar.

najaar 2017
* In deze najaarsuitgave van het Kore-tijdschrift treft u een actueel artikel aan over hoe de tegenkrachten ons verleiden om aan het schoonheidsideaal te voldoen en om ons te verliezen in de moderne techniek. Daarnaast het 6de deel van de incarnatiereeks van Rudolf Steiner en Ita Wegman: de 9de eeuw. Het vaste onderdeel ‘Naar aanleiding van…’ is wegens ruimtegebrek verschoven naar de volgende uitgave.
* Hoewel de plaatsing van artikelen onder de verantwoordelijkheid valt van het bestuur van Stichting Kore, ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen bij de auteurs.
* Stichting Kore draait volledig op vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding krijgen. Het bestuur wil graag een oproep doen aan iedereen die Kore een warm hart toe draagt, voor een bijdrage, hetzij persoonlijk (bv. schoonmaak activiteiten), hetzij financieel d.m.v. een gift.
* Meer informatie is te vinden in de agenda van Stichting Kore in Arnhem
* Als u van e-mail adres verandert, zouden we het op prijs stellen wanneer u ons daarvan in kennis stelt. Een e-mail naar info@kore.nl met 'adressenbestand Kore' als 'onderwerp' is voldoende (hoewel u natuurlijk best de ontvanger de hartelijke groeten mag doen). U blijft dan een aantal malen per jaar vooraankondigingen ontvangen.


De agenda van het Centrum voor Klassieke Homeopathie en Kunstzinnige Activiteiten en van Stichting Parzival in Zoetermeer en andere plaatsen
De bereikbaarheid van Homeopaten en Praktijken

Ook eerder verschenen artikelen beschrijven de meest uiteenlopende onderwerpen waarin een relatie gelegd kan worden naar de homeopathie of antroposfie, zoals:
- mens en maatschappij
- mensheid- en aarde-ontwikkeling
- ervaringen met de homeopathie, met homeopathische of antroposofische initiatieven
- land- en tuinbouw
- voeding en voedselkwaliteit
- opvoeding
- vaccinatie
- kunst
- onderwijs
- boekbesprekingen
- enz., enz.

U kunt zich abonneren op het tijschrift Kore door minimaal E 12,- per jaar over te maken op gironummer NL55 INGB 000 5118108 van Stichting Kore, Geffenstraat 2, 6844HA Arnhem, onder vermelding 'Tijdschrift Kore'. Daar er op de bankafschriften geen adres vermeld wordt, zouden we graag uw volledige adres via e-mail ontvangen, anders weten we niet waar het blad naar toe gestuurd moet worden.
Nazendingen oude uitgaven: E7,50,-/tijdschrift.

terug naar hoofdpagina